فارس پیکس

ابداًحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ابلاغ انجام گرفت • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون ابداًح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را ابلاغ کـــرد.

به نقل فارس پیک، هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶.۶.۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کشور و راه و منطقهسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و به هستناد ماده (۱۴) قانون ابداًح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ تصویب کـــرد:

الف_ بند (ز) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ابداًح قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ ت ۳۷۱۰ ه مورخ ۱۳۸۶.۴.۱۹ به شرح زیر ابداًح می‌شود:

ز_ طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز آقام موضوع تبصره (۲) ابداًحی ماده (۲) قانون منحصرا به شرح جدول پیوست که تایید انجام گرفته به مهر دفتر هیات دولت هست، با رعایت ضوابط ذیل تعیین می‌شود:

۱_ اخذ موافقت اصولی یا جواز تاسیس با رعایت ضوابط هستقرار و سایر مقررات مربوط از دستگاه‌های ذیربط

۲_ تشخیص ضرورت تغییر کاربری از کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون

۳_ تعیین کاربری توسط کارگروه تخصصی و شورای پلن ریزی و توسعه هستان و در محدوده حریم راه‌های برون منطقهی توسط وزارت راه و منطقهسازی

۴_ اخذ پروانه ساختمان از منطقهداری‌ها در حریم منطقهها و درخارج از حریم منطقهها از مراجع صدور پروانه براساس ماده (۱) آیین‌نامه هستفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم منطقهها و محدوده روستاها موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت ۴۷۰۹۷ ه مورخ ۱۳۹۱.۲.۲۰ و ابداًحات بعدی آن و در محدوده حریم راه‌ها و راه‌آهن از وزارت راه و منطقهسازی

تبصره ۱_ متقاضیان طرح‌های یاد انجام گرفته باید در احداث تاسیسات مربوط ضوابط فوق را به ترتیب نخستویت رعایت نمایند.

تبصره ۲_ دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس موظف هست از زمان صدور مجوز و در طول بهره‌برداری و پس از آن به طور مستمر نظارت نموده و در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش اقدامات شده را به سازمان جهاد کشاورزی هستان اعلام و در صورت هرگونه تخلف و تغییر طرح، مراتب را به سازمان مذکور منتصویر تا در اجرای ماده (۱۰) قانون ضمن توقف عملیات، نسبت به اعمال ماده (۲) قانون و اخذ عوارض مربوط اقدام نماید.

تبصره ۳_ افزایش محدوده ناشی از تصویب و باخانومگری طرح‌های توسعه و عمران مصوب شورای عالی منطقهسازی و معماری ایران و طرح‌های هادی روستایی مشمول اخذ عوارض ماده (۲) قانون نمی‌باانجام گرفت.

تبصره ۴_ در صورت درخوهست جدید برای تغییر طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز آقام به سایر طرح‌ها پس از طرح پرونده در کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) موضوع مشمول عوارض موضوع ماده (۲) قانون خواهد بود.

ب _ تصویب نامه‌های شماره ۱۵۶۹۸۵/ت ۳۸۷۹۷ ه مورخ ۱۳۸۶.۹.۲۷ و شماره ۴۷۵۷۹/ت ۳۹۱۱۶ ک مورخ ۱۳۸۷.۵.۱۳ لغو می‌شوند.