فارس پیکس

کسری بودجه چیست؟ • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

کسری بودجه چیست؟

دسته بندی : اخبار هنرمندان تاریخ : پنج شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶

کسری بودجه، مفهومی که کمازیاد با آن آشنایی دارید و یا این کلمه را در این اواخر زیاد شندیم، این اصطلاح اقتصادی زمانی که درآمدهای دولت کفاف هزینه هایش را ندهد رخ می دهد.

به نقل فارس پیک، کسر بودجه در زبان ساده، عبارت هست از هزینه‌هایی که درآمدی برای آن وجود ندارد یا اینکه دولتی زیاد از درآمدش خرج کـــرده یا خواهد کـــرد. در اصطلاحات و تعاریف اقتصادی دو نوع، کسری بودجه و دیگری کسری تراز بودجه راداریم.

ازآنجایی‌که بودجه عمومی کشور مستقیماً به دو شکل جاری و عمرانی هزینه و منتصویر می‌گردد مستقیماً در تورم کشور ما تأثیرگذار خواهد بود و از سوی دیگر ازآنجایی‌که شبکه بانکی کشور در چرخه مالی خود نقدینگی حاصل از بودجه عمومی کشور را به شکل تعداد برابر در سیستم پولی کشور منتصویر می‌کند، تأثیرات بودجه عمومی کشور بر روی حجم نقدینگی و تورم را هر چه افزایش انجام گرفتت می‌بخانجام گرفت.

در کنار موارد فوق می‌توان به ورود نفت در درآمدهای دولت اشاره کـــرد که همواره بودجه دولت را با یک کسری بودجه پنهان روبه‌رو ساخته هست و به قول برخی کارشناسان شبیه بچه پولداری هستیم که همواره برای جبران کسری‌های خود به جیب پدر (آقام) متکی بوده‌ایم پس دلیلی نداشته که انضباط و غیره را رعایت کنیم و همین امر منجر به فشار زیاد‌ازاندازه بر دوش پدر (آقام) انجام گرفته که در اقتصاد کلاً ن به نام مالیات تورمی معروف هست.

کسر بودجه یعنی هزینه‌هایی که دولت برایش پول ندارد، ولی باید این هزینه‌ها را بپردازد؛ بنابراین ناچار هست برای پرداخت این هزینه‌ها هستقراض کند. این هستقراض از بانک مرکزی صورت می‌گیرد که در ایران به‌جای هستقراض از بانک مرکزی و چاپ پول (که افزایش همان پول پرقدرت هست) از ذخایر ارزی کشور برداشت می‌شود که اثراتی مشابه هستقراض دارد و موجب افزایش تورم و رانجام گرفت قیمت‌ها می‌شود.

کسری دیگر، کسری تراز بودجه هست. به معنای این‌که از دید حسابداری، دولت باید درآمدها و هزینه‌هایش باهم برابر یا به‌عبارت‌دیگر تراز باانجام گرفت، اما مواردی وجود دارد که دولت زیاد از درآمدهایش هزینه می‌کند بدون این‌که اعلام کسر بودجه کند.

یعنی اضافه‌هزینه‌ها را از منابع درآمدی دیگرش جبران می‌کند (مثل تفاوت قیمت ارز در بودجه و ارز در بازار که دولت می‌تواند از فروش ارز نفتی در بازار به قیمت گران‌تر از آن هستفاده کند) که این کسری هم تفاوت تعدادانی با کسر بودجه در نوع نخست ندارد.

اگر منابع موجود، بودجهٔ موردنیاز کشور را تأمین نکند. با این حساب، دولت برای جبران این کسری بودجه، دودسته راهکار پیش رو دارد؛ افزایش منابع و درآمدها یا کاهش مخارج و هزینه‌های دولت.

در راهکار افزایش درآمد، می‌توان به افزایش فروش نفت که این راه با توجه به شرایط کنونی ایران در سطح بین‌المللی و افزایش تحریم-ها علیه ایران تعدادان قابل‌اتکا نیست، مگر اینکه دولت با تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث پالایشگاه‌های کوچک و ایجاد راه‌های جدید فروش نفت و تبانی با کشورهایی همانند هند و چین به این حیاتی دست یابد که این امر حداقل در کوتاه‌مدت با احتمال کمی قابل‌دسترسی هست.

یا افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه و ضریب مالیاتی، اما با توجه به اینکه مقدار مالیات‌های دریافتی دولت به درآمد ملی بستگی دارد و با افزایش فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسب‌وکار و به دنبال آن، افزایش درآمد اشخاص توانایی پرداخت مالیات افزایش می‌شود، لذا در شرایطی که به گمان‌های مختلف رانجام گرفت اقتصادی بین صفرتا ۵- درصد بیان می‌شود و امکان افزایش درآمدهای مالیاتی تا شروع رونق و از بین رفتن رکود حاضر امکان‌پذیر نیست.

یکدیگر از راه‌های جبران کسری بودجه، هستقراض از خارج هست، در سال‌های دههٔ ۷۰، دولت برای بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ، از منابع خارجی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هستقراض کـــرد؛ اما در شرایط کنونی، به دلیل موقعیت خاص کشور در فضای بین‌المللی، این امر نمی‌تواند محقق شود.

هستقراض از منابع بانک مرکزی نیز راهی برای این کار هست که این امر نیز به دلیل افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، موجب افزایش پایهٔ پولی خواهد انجام گرفت که موجبات تزریق نقدینگی و تورم زیاد‌ازپیش را به دنبال خواهد آورد و نوعی مالیات تورمی را به دنبال خواهد آورد که با توجه به قول‌های دولتآقاان به آقام مبنی بر کنترل تورم و بهبود اوضاع اقتصادی، این امر موجبات نارضایتی آقام را فراهم خواهد آورد.

افزایش معادل ریالی درآمدهای ارزی که با افزایش «نرخ تبدیل دلار به ریال» قابل وصول هست. هم می‌تواند راهگشا باانجام گرفت که با توجه به اینکه نرخ دلار در بودجهٔ امسال در محدودهٔ ۲۵۰۰ تومان قرار دارد، دولت می‌تواند به سیاق سال‌های گذشته، معادل ریالی درآمدهای ارزی را افزایش دهد؛ یعنی با افزایش نرخ دلار در بودجه تا حدودی کسری بودجه را جبران کند که به صورت حتم نانقل کرد نماند این امر نیز تا حدودی منجر به بروز تورم در جامعه خواهد انجام گرفت.

تاریخچه بودجه در ایران

در ایران نخستین بودجه به مفهوم امروزی را مرحوم صنیع الدوله هدایت، وزیر مالیه تایم در سال ۱۲۸۹ تهیه کـــرده هست، ولی وی پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور انجام گرفت و وزیر بعدی بودجه تهیه انجام گرفته را به نام او به مجلس پیشنهاد کـــرد. در این بودجه که عمده‌ترین بخش آن را مالیات بخش کشاورزی تشکیل می‌داد، درآمد ۰۰۰ر۱۶۰ر۱۴۱ ریالی و هزینه ۰۰۰ر۱۸۰ر۱۴۶ ریالی پیش بینی انجام گرفته بود. بدین ترتیب، نخستین بودجه پیشنهادی ایران از کسری بودجه به میزان ۰۰۰ر۰۲۰ر۵ ریالی برخوردار بوده هست.

این بودجه به تصویب مجلس نرسید و بعدها نیز یا بودجه‌ای پیشنهاد نانجام گرفت و یا اگر پیشنهاد انجام گرفت، به تصویب مجلس نرسید. نخستین بودجه ای که توسط مجلس تصویب انجام گرفت، مربوط به سال ۱۳۰۲ هست که در خرداد ۱۳۰۲ به تصویب مجلس رسید. روش صنیع الدوله تا سال ۱۳۲۰ که درآمدهای نفتی به بودجه تزریق انجام گرفت، ادامه پیدا کـــرد و پس از آن به صورت دیگری تدوین انجام گرفت.